Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

O projekcie...

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego realizuje projekt pn. Centrum usług środowiskowych w powiecie wieluńskim" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Koncepcja tworzenia Centrów Usług Środowiskowych zakłada świadczenie – w ramach jednego projektu – kompleksowych usług społecznych i zdrowotnych odpowiadających na lokalne potrzeby, zdiagnozowane na danym terenie. W projekcie pn. „Centrum usług środowiskowych w powiecie wieluńskim” uwaga skupiona jest na zapewnieniu wsparcia w funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym, wymagającym opieki, a także ich bliskim. Czekają na nich pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, asystenci. Gotowi są pomagać w wielu wymiarach: od dowożenia posiłków, przez transportowanie, po doradztwo prawne czy zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego. To nie tylko doraźne działania, ale też kształcenie i doradzanie. Specjaliści uczą funkcjonowania, rozwiązywania problemów, dbania o siebie i bliskich. Koordynują nawet dość nietypowe, a efektywne sposoby wsparcia, jak pomoc sąsiedzka. Szczególną opieką, dostosowaną do ich potrzeb, obejmowane są dzieci oraz młodzież. Centra to skuteczna odpowiedź na problemy dotykające osób najbardziej potrzebujących – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, czy stan zdrowia.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu wieluńskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 78 miejsc świadczenia usług społecznych dla 180 osób w formie:

  • Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 13 mieszkańców gminy Wieluń i 7 mieszkańców gminy Osjaków;

  • Sąsiedzkich usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Osjaków;

  • Świetlicy środowiskowej dla 38 mieszkańców gminy Wieluń i 15 mieszkańców Gminy Osjaków;

  • Klubu Seniora dla 20 mieszkańców gminy Osjaków;

  • Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla 80 mieszkańców powiatu wieluńskiego;

  • Wsparcia 16 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powiatu wieluńskiego poprzez doradztwo psychologiczne i szkolenia.


Całkowita wartość projektu wynosi 2.158.961,38 zł i obejmuje 1.873.716,65 zł dofinansowania ze środków unijnych oraz wkład własny. Okres realizacji projektu to 01.01.2019 r. - 30.09.2021 r.


Lider:

Gmina Osjaków/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie

Partnerzy:

Gmina Wieluń/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu

Powiat Wieluński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego z siedzibą w Wieluniu


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – MGOPS WIELUŃ/GOPS OSJAKÓW


Usługa AOON w ramach projektu obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. Usługa jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględnia rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej, w oparciu o kontrakt trójstronny. Każdy uczestnik ma możliwość uczestniczenia w wyjściu do kina /teatru z AOON, zapewniony jest także transport. W ramach zadania w MGOPS w Wieluniu zostało zatrudnionych 3 AOON dla 13 uczestników projektu, którzy są mieszkańcami gminy Wieluń, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Natomiast w GOPS w Osjakowie zostało zatrudnionych 2 AOON dla 7 uczestników projektu, mieszkańców gminy Osjaków, również z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W GOPS w Osjakowie, 2 pracownicy socjalni, a w MGOPS w Wieluniu 4 pracownicy socjalni są odpowiedzialni za prowadzenie pracy socjalnej z osobami niesamodzielnymi, objętymi usługami AOON, w tym prowadzenie pracy socjalnej w środowisku osoby niesamodzielnej.


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA – MGOPS WIELUŃ


Świetlica prowadzona przez MGOPS w Wieluniu jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dla 38 dzieci powyżej 7 i do 18 roku życia (19Ki19). Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W ramach zadania MGOPS w Wieluniu zatrudnił 2 wychowawców oraz specjalistów do prowadzenia zajęć z rozszerzonych form wsparcia rozwijających kompetencje kluczowe wskazane w zaleceniach PE i Rady tj.: zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych, zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego, zajęcia z poradnictwa logopedycznego, zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego, zajęcia z arteterapii oraz z logopedii. Uczestnicy świetlicy w zakresie rozwoju ekspresji kulturalnej mogą korzystać także z wyjść do kina/teatru. Ponadto świetlica została doposażona w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego, rozwoju psychofizycznego i społecznego uczestników. W celu chęci realizacji zadania na najwyższym poziomie 2 pracowników socjalnych współpracuje z asystentem rodziny w przypadku dzieci, których rodziny objęte są kontraktem trójstronnym. Realizacja zadania w ramach projektu zakończyła się z dniem 30.06.2021.


KLUB SENIORA – GOPS OSJAKÓW


Klub seniora w gminie Osjaków to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne. W ramach zadania seniorzy korzystają z wyjazdów do kina/teatru oraz na basen. W związku z wyjazdami uczestników na powyżej wymienione formy aktywności psychofizycznej opłacony mają również wynajem autobusu z kierowcą. Realizowane jest poradnictwo prawne czy zajęcia z zakresu poradnictwa psychologicznego. Dodatkowo animatorka i koordynatorka Klubu Seniora motywuje swoich uczestników do aktywności przeprowadzając różnorodne zajęcia grupowe. Zajęcia ruchowe również aktywizujące seniorów do wysiłku prowadzi wolontariuszka w Klubie Seniora. Dużą popularnością wśród uczestników cieszą się wykłady zdrowotne i profilaktyczne oraz joga i zajęcia z tańca towarzyskiego.


WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU WIELUŃSKIEGO


W ramach zadania na początku roku 2019 wykonano remont związany z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej i prowadzonej w ramach projektu. W maju 2019 nastąpiła również dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie wypożyczalni. Asortyment, którym dysponuje wypożyczalnia jest różnorodny tak, aby móc zaspokoić potrzeby osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami. Są to m.in. schodołaz kroczący, łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, wózki toaletowe, wózek uniwersalny, ssaki elektryczne, inhalatory ultradźwiękowe. Zgodnie z regulaminem partnera realizującego projekt – Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego sprzęt rehabilitacyjny wypożyczany jest bezpłatnie na okres 6 miesięcy na podstawie skierowania od lekarza. W razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia wypożyczonego sprzętu na kolejny okres.WSPARCIE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH – PCPR WIELUŃ


PCPR w Wieluniu realizuje działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnym. W ramach zadania odbyło się szkolenie dla 6 opiekunów faktycznych z „Pierwszej pomocy przedmedycznej”. W programie szkolenia: pozycja bezpieczna, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, padaczka, wstrząs, omdlenie utrata przytomności. W 2020 roku zostało zorganizowane szkolenie dwudniowe dla 10 osób pn. „Radzenie sobie ze stresem”, obejmujące diagnozę własnych zachowań w sytuacjach stresowych, rozpoznawanie mechanizmów stresu, zmniejszenie skutków bycia w sytuacji stresowej, sprawne kontrolowania emocji, poznanie technik i metod radzenia sobie ze stresem, rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, wykorzystywanie stresu w automotywacji, poznanie czynników powodujących wypalenie zawodowe, poznanie metod radzenia sobie z napięciem emocjonalnym. Uczestnicy projektu otrzymali również wsparcie psychologiczne w zakresie wsparcia w opiece nad osobą niesamodzielną. Realizacja zadania w ramach projektu zakończyła się z dniem 31.12.2020.


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA – GOPS OSJAKÓW


Świetlica Środowiskowa w gminie Osjaków przeznaczona jest dla 15 dzieci i młodzieży powyżej 7 i do 18 roku życia. Na potrzeby realizacji zadania zatrudniono 1 wychowawcę oraz podobnie jak w gminie Wieluń specjalistów prowadzących zajęcia z rozszerzonych form wsparcia rozwijających kompetencje kluczowe tj.: informatyka, arteterapia, język angielski, zajęcia z kompetencji społecznych i obywatelskich, zajęcia z zakresu umiejętności uczenia się. Uczestnicy projektu mają zapewnione wyżywienie oraz transport ze świetlicy do swojego miejsca zamieszkania. Realizacja zadania w ramach projektu zakończyła się z dniem 30.06.2021.


SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE – GOPS OSJAKÓW


Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące. Usługi sąsiedzkie obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. W gminie Osjaków usługi sąsiedzkie przeznaczone są dla 2 jej mieszkańców. Usługi są realizowane w czasie dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestnika. Realizacja zadania w ramach projektu zakończyła się z dniem 31.12.2020.    


Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego realizowana przez: Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
Czynna: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30
Osoba prowadząca wypożyczalnię: mgr Dawid Mucha
Kontakt: w biurze projektu: pl. Kazimierza Wielkiego 2/205, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 79 32 lub 723 254 655 w godz. 7:30-15:30
Siedziba wypożyczalni: ul. Piłsudskiego 6, sala 202, 98-300 Wieluń (wjazd do II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu - drzwi od ul. Szkolnej)

Jak skorzystać z wypożyczalni?

Aby skorzystać z wypożyczalni należy wypełnić komplet dokumentów oraz dostarczyć je do biura Fundacji (pl. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 205). Proszę zwrócić uwagę, kto podpisuje dany dokument.

DOKUMENTY DO DRUKU
Następnie sporządza się umowę oraz następuje odbiór sprzętu we własnym zakresie. Magazyn sprzętu mieści się przy ul. Piłsudskiego 6 (budek II LO im. Janusza Korczaka) w Wieluniu. Drzwi magazynu znajdują się z tyłu budynku od ul. Szkolnej, przy Bibliotece Pedagogicznej. Warto uprzednio skontaktować się telefonicznie, w celu sprawdzenia obecności prowadzącego wypożyczalnię oraz dostępności sprzętu.
W celu sprawdzenia dostępności sprzętu należy skontaktować się z biurem Fundacji tel. 723 254 655 lub 43 843 79 32.