Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Załącznik do Uchwały Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego Nr 5/17 z dnia 29 marca 2017r.

...................................................................................................................................

Tekst jednolity

STATUT

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego” zwana w dalszej części Statutu Fundacją działa na podstawie:

a. Ustawy z dnia 06-04-1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz.203 z 1991r. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24-04-2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003r. z póżn. zm. ),

b. Uchwały Rady Powiatu Wieluńskiego nr XXXV/270/01 z dnia 27.12.2001 r. w sprawie ustanowienia fundacji,

c. Oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji aktem notarialnym z dnia 10.04.2002 roku, sporządzonym przed notariuszem Iwoną Karasiak, mającej swoją Kancelarię   w Wieluniu, przy ulicy Kilińskiego nr 11, za nr Repertorium A 863/2002 oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Fundacja posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

       2. Działalność Fundacji nie jest ukierunkowana na zysk.

       3. Fundacja nie może prowadzić działalności politycznej, winna zachować niezależność od partii politycznych i nie wspierać ich finansowo

§ 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 2

§ 4. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5. 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

       2. Fundacja może powoływać oddziały, zakłady, filie, ośrodki, stanowić i przystępować do innych osób prawnych.

       3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 6. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

§ 6a.Fundacja może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7. 1. Cele powołania Fundacji to:

1) Podejmowanie inicjatyw dla pozyskania środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju powiatu wieluńskiego;

2) Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek publicznych, organizacji pozarządowych, grup społecznych i osób fizycznych działających na rzecz i na terenie powiatu wieluńskiego;

3) Wsparcie prawne i merytoryczne inicjatyw podejmowanych dla realizacji celów służących rozwojowi powiatu wieluńskiego;

4) Promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wieluńskiego, m. in. w zakresie:

a) Ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

c) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,

d) Pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej,

e) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu,

f) Rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej powiatu,

g) Ochrony środowiska,

h) Poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczenia przestępczości,

i) Budowy i utrzymania dróg i mostów,

j) Budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez organy samorządu terytorialnego bądź przy wsparciu tych organów,

k) Utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym,

l) Promocji i organizacji wolontariatu,

m) Ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

n) Działań na rzecz integracji europejskiej,

o) Działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,

p) Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

q) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka,

r) Upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

s) Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne ( jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

2. Cele realizuje się poprzez:

1) Współdziałanie i współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, których działanie pomaga  w realizacji celów Fundacji, w szczególności poprzez:

a. Organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyzatorskiej powiatu wieluńskiego,

b. Finansowanie programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

c. Finansowanie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym, bezrobotnym,

d. Finansowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

e. Finansowanie programów kulturalnych,

f. Finansowanie programów z zakresu ochrony środowiska,

g. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży,

h. Finansowanie publikacji służących rozwojowi kulturalnemu i społeczno – gospodarczemu   

i. Finansowanie szkoleń dla bezrobotnych, niepełnosprawnych, wolontariuszy,

j. Finansowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i sportowych,

k. Finansowanie programów z zakresu rozwoju demokracji i promocji postaw obywatelskich,

l. Finansowanie programów z zakresu budowy i utrzymania dróg i mostów, budownictwa mieszkaniowego, obiektów zabytkowych,

m. Współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego,spółkami, przedsiębiorstwami, bankami, redakcjami i osobami fizycznymi w zakresie wspierania celów Fundacji,

n. Skupianie wokół idei fundacji ludzi sfery przemysłowej, finansowej i handlowej,

o. Członkostwo w organizacja zrzeszających organizacje pozarządowe, polskie i zagraniczne, posiadające cele statutowe zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.

2) Wymianę doświadczeń, prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultacyjnej;

3) Wymianę kulturalną, prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej; 

4) Gromadzenie i dokumentowanie danych związanych z celami i działalnością Fundacji.

§ 8.1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( ustawa o działalności pożytku publicznego ) ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ).

      2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego , na rzecz ogółu społeczności; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

      3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, w obrębie której możemy wyróżnić:

a. działalność związaną z organizacją targów i wystaw;

b. kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

c. pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania;

d. działalność wydawnicza;

e. pomoc społeczna, wsparcie osób niepełnosprawnych, wsparcie placówek służby zdrowia, domów dziecka, ośrodków szkolno-wychowawczych;

f. przyznawanie stypendiów i nagród uczniom i studentom;

g. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;

h. wsparcie przedsiębiorców;

i. wspomaganie organizacji pozarządowych, społecznych grup inicjatywnych i jednostek kościelnych

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność odpłatna pożytku publicznego, w obrębie której możemy wyróżnić:

1) działalność związaną z organizacja targów i wystaw;

2) kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

3) działalność wydawnicza;

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9. 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące 00/100 złotych).

2. Na majątek Fundacji składają się jej dochody pochodzące z następujących źródeł:

a) dotacje,

b) subwencje,

c) darowizny,

d) spadki,

e) zapisy,

f) odsetki bankowe,

g) dochody ze zbiórek publicznych i imprez,

h) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

i) dochody z wpłat 1% odpisu podatku dochodowego,

j) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 10.   Majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych oraz  koszty działalności Fundacji. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 11. 1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12. Organami Fundacji są:

1. Zarząd Fundacji;

2. Rada Fundacji.

  § 13.  Zarząd Fundacji liczy od trzech do pięciu osób.

          Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Zarząd Powiatu w Wieluniu na wniosek Starosty Wieluńskiego w następującym składzie:

Prezes Zarządu - Chowis Andrzej Wiceprezes – Baranowska Daniela Sekretarz – Ryczyńska Grażyna 

Skarbnik – Miśkiewicz Krystyna 

Członek -  Kołodziej Zenon

2. Zarząd powoływany jest na okres pięć lat.

3. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, powoływany spośród członków Zarządu przez Radę Fundacji.

4. Pozostałe funkcje w Zarządzie wyznacza Prezes Zarządu.

§ 14. Tryb pracy i zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Prezesa i zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 15. 1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Zarząd wykonuje swoje funkcje przy pomocy Biura Fundacji.

3. Pracownik Biura Fundacji może jednocześnie pełnić funkcję w Zarządzie Fundacji.

§ 16. Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

§ 17. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w pozostałych sprawach może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 18. Zarząd:

1) Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych.

2) Reprezentuje Fundację na zewnątrz.

3) Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.

4) Składa Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności.

5) Przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy.

6) Ustala zasady, formę i tryb zatrudniania oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji oraz regulamin funkcjonowania Biura Fundacji.

7) Każdy członek Zarządu Fundacji dysponuje jednym głosem w głosowaniu, z tym że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

8) Uchylony

9) Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19. Zarząd Fundacji może powołać komisje opiniujące jako swoje ciała doradcze.

W skład komisji opiniujących wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji.

§ 20. 1. Rada Fundacji liczy od 7 do 11 osób i powoływana jest na pięcioletnią kadencję przez Zarząd Powiatu Wieluńskiego.

2. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Zarząd Powiatu w Wieluniu na wniosek Starosty Wieluńskiego w następującym składzie:

Przewodniczący – Burchaciński Roman Sekretarz – Stępiński Andrzej

Członek – Bogus Henryk 

Członek – Duda Małgorzata Członek – ks. Jasiński Rafał Członek – Koclejda Michał 

Członek – Luboiński Tomasz Członek – Piśniak Władysław Członek – Stępień Andrzej 

Członek – Witkowski Wacław

Członek – Zarzycki Wojciech

3. W razie śmierci lub rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji Zarząd Powiatu dokonuje uzupełnienia jej składu niezwłocznie.

4. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 21. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

1. Uchwalanie regulaminów Fundacji,

2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.

3. Zmiana statutu i struktury wewnętrznej Fundacji,

4. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu i likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku,

5. Zatwierdzanie rocznych planów działania i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu.

6. Podejmowanie Uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

7. Nadawanie tytułów honorowych.

§ 22.  1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

          2. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady powinni być powiadomieni na piśmie.

          3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu.

          4. Uchwały Rady Fundacji, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza, który w przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go. W razie równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.


ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24. Zmiany Statutu Fundacji, w tym jej celu, mogą być dokonywane wyłącznie uchwałą Rady Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 25. W przypadku likwidacji Fundacji, Rada Fundacji przeznacza majątek na cele równorzędne dla tych, dla których Fundacja została ustanowiona.

Prezes Zarządu - Chowis Andrzej ..............................................

Wiceprezes – Baranowska Daniela ..............................................

Sekretarz – Ryczyńska Grażyna .............................................

Skarbnik – Miśkiewicz Krystyna .............................................

Członek – Kołodziej Zenon .............................................


Załączniki